İÇİNDEKİLER

(Kitabın Tamamı SORU – CEVAP tan oluşmaktadır.)

 

İSTİSNA, İHALEYE KATILAMAYACAKLAR, DOĞRUDAN TEMİN GEREKÇESİ, ÇED RAPORU ALINMASI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 1

Yapım işleri kapsamında bulunan bir işin, mal alımı olarak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna olarak ihale edilmesi hk.

 

SORU – 2

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince; taşımalı ilköğretim okullarına taşımalı eğitim kapsamında, normal öğrenim gören ve taşınan öğrencilere öğle yemeği hizmetinin, ihale yapılmaksızın Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarından protokol düzenlemek suretiyle alınıp alınamayacağı hk.

 

SORU – 3

Belediyenin üye olduğu “Birliğin” ortak olduğu şirketin, belediyenin açtığı ihaleye katılması hk.

 

SORU – 4

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında, doğrudan temin yoluyla ilk alım yapılan firmadan alım yapılmasına ilişkin gerekçenin mevzuata uygun olmaması hk.

 

SORU – 5

ÇED olumlu Belgesi alınması hk.

 

PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALELER İLE İLGİLİ  

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 6

Açık ihale usulü ile yapılan ve kısmi teklife açık olan ihalede, bazı kalemlerde geçerli teklif kalmadığından, alımı gerçekleştirilemeyen malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 (b) maddesi gereğince pazarlık usulü ile temin edilip edilemeyeceği hususu hk.

 

SORU – 7

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 (b), (c) ve (f) maddeleri kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilen isteklinin, davet edilmeyen firmalar ile iş ortaklığı yaparak ihaleye katılıp katılamayacağı hk.

 

İHALE KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 8

İhale komisyonlarında görev alacak personelin statüsü hk.

 

SORU – 9

İhale komisyonlarında görev alacak personelin statüsü hk.

 

SORU – 10

İhale yetkilisinin hiyerarşik üstü ve amiri konumunda bulunan personelin, ihale komisyonu başkanı olarak görev alması hk.

 

SORU – 11

İhale komisyonu başkanının ilk oturuma geç katılmış olması hk.

 

SORU – 12

İhale komisyonunun görevlendirilmesine ilişkin olurda yedek üyelerin ismen belirtilmemesi ile ihale komisyonu kararlarının bir kısmının asil üye, diğer kısmının ise bu üyenin yedeği tarafından imzalanması hk.

 

SORU – 13

İhale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması ve alınan kararların bütün üyeler tarafından imzalanması gerektiği hususu hk.

 

SORU – 14

İhale komisyonunda görevlendirilen kişinin, görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması durumunda tesis edilecek işlem hk.

 

SORU – 15

Memur personele yemek yardımı hk.

 

BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 16

Belgelerin sunuluş şekli hk.

 

SORU – 17

Belgelerin sunuluş şekli hk.

 

SORU – 18

Belgelerin sunuluş şekli, aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunulan proforma fatura veya fiyat teklifinin fotokopi olması hk.

 

SORU – 19

Aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamada belgelerle “tevsik edilen fiyatların”, “birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlardan” daha düşük olması ya da aksi ifadeyle “birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatların”, “aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklama ile tevsik edilen fiyatlardan” daha yüksek olması hk.

 

SORU – 20

“İstekli” tarafından sunulan “vekaletnamenin” müstenidatı olarak sunulan ve üzerinde “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şerhi düşülmüş Ticaret Sicil Gazetesinin kabul edilip edilemeyeceği hk.

 

SORU – 21

Belgelerin sunuluş şekli hk.

 

SORU – 22

Belgelerin sunuluş şekli hk.

 

SORU – 23

Belgelerin sunuluş şekli hk.

 

SORU – 24

Yabancı dilde düzenlenen belgelerin sunuluş şekli ile aday veya isteklilerce teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı belgelerin aday veya isteklinin talebi halinde iade edilmesi usulü hk.

 

SORU – 25

Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi hk.

 

YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR YA DA YASAKLILIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 26

Ortakları aynı kişilerden oluşan iki ayrı tüzel kişiliğin aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 27

Kısmi teklife açık ihalede, ortakları ve şirket müdürleri aynı kişiler olan iki firmanın farklı kalemlere teklif vermesinin yasak fiil veya davranış olup olmadığı hk.

 

SORU – 28

Tebligat adresleri, telefon numaraları ve faks numaraları aynı olan iki isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 29

Tebligat adresleri aynı, ancak telefon numaraları ve faks numaraları ile ortaklıkları farklı olan iki tüzel kişi isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 30

Tebligat adresleri, telefon numaraları ve faks numaraları aynı olan iki isteklinin aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 31

Distribütör ile bayisinin aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 32

Anonim şirketin haklarında kamu davası açılan yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısı tarafından yetki verilen bir üçüncü kişi tarafından ihaleye teklif verilmesi hk.

 

SORU – 33

İhale tarihi itibariyle hakkında yasaklama kararı bulunmayan ancak ihale süreci içerisinde hakkında yasaklama kararı verilen istekliler hk.

 

SORU – 34

Yasaklılık kararının verilme süresi hk.

 

SORU – 35

Haklarında kamu davası açılanların ortak oldukları sermaye şirketleri hk.

 

SORU – 36

İhale tarihi olan 02.02.2010 tarihinden bir gün sonra 03.02.2010 tarihinde hisselerini devralan ve bu durumu aynı gün idareye bildiren yeni ortakların, şirket eski ortakları hakkında ihale süreci devam ederken ihale tarihinden bir gün önce 01.02.2010 tarihinde kamu davası açıldığının öğrenilmesi üzerine, idareye bu konuda bilgi verilmesi ve idarece tesis edilen yasaklama işlemi hk.

 

SORU – 37

İhale süreci devam ederken ihale tarihinden bir gün önce kamu davası açıldığının öğrenilmesi üzerine idareye bu konuda bilgi verilmesi ve idarece tesis edilen yasaklama işlemi hk.

 

SORU – 38

Aynı kişi tarafından temsil olunan iki ayrı şirketten birinin bu kişinin imzasıyla, diğerinin ise bu kişi tarafından tayin edilen vekilin imzasıyla aynı ihaleye teklif vermesi hk.

 

SORU – 39

İhaleye vekili aracılığıyla teklif sunan isteklinin vekilinin ihalelere katılmaktan yasaklı olması hk.

 

SORU – 40

Haklarında kamu davası açılan kişilerin kendileri veya başkaları adına dolaylı olarak ihalelere katılmaları hâlinde, bu durumdaki isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatlarının gelir kaydedilip, kaydedilmeyeceği ile haklarında yasaklama işlemlerinin başlatılıp, başlatılamayacağı hk.

 

SORU – 41

Teklif mektubunu vekâletle imzalayan kişi hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilip, kaydedilemeyeceği hk.

 

SORU – 42

Adresleri aynı olan iki firmadan, “yetkili bayi” konumundaki firmanın bir ortağının, yasaklı olan “üretici” konumundaki firmanın ortağı/ortakları adına kayyum olarak görev yapması ve bu şirketin bütün kararlarına katılması hususu ile “yetkili bayi” konumundaki firmanın katılmış olduğu bir ihalenin üzerinde kalması halinde, -iki firma arasındaki bayilik sözleşmesi gereğince- yüklenici olarak idareye kendi adına değil de yasaklı olan “üretici” firma adına fatura kesebilecek olması hususu hk.

 

SORU – 43

Bir şirketin yarıdan az hissesine sahip yasaklı şirket müdürünün yasaklı olmayan vekil aracılığı ile ihaleye teklif verip veremeyeceği, yasaklı olan bir diğer vekilin de sözleşmeyi imzalaması durumunda imzalanan sözleşmenin feshedilip feshedilmeyeceği hk.

 

SORU – 44

Müdürlerinden biri hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunan limited şirketin, münferiden temsile yetkili diğer müdür vasıtasıyla ihalelere katılıp, katılamayacağı hk.

 

SORU – 45

(21/f) pazarlık usulü ile yapılan ihalede şirket müdürü tarafından imzalanmış teklif mektubunun sadece “bedel kısmını” elle doldurarak sunan ancak hakkında açılmış kamu davası bulunan vekil aracılığıyla ihaleye katılım hk.

 

SORU – 46

Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin hangi tarihe kadar ihalelere katılamayacağının tespiti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yargılama sonu” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği, ihalelere katılma yasağının ilk derece mahkemesinin verdiği hükümle mi, yoksa açılan davanın müracaat yolları tükendikten sonra kesinleşmesi ile mi sona ereceği hk.

 

SORU – 47

Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin hangi tarihe kadar ihalelere katılamayacağının tespiti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yargılama sonu” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği, ihalelere katılma yasağının ilk derece mahkemesinin verdiği hükümle mi, yoksa açılan davanın müracaat yolları tükendikten sonra kesinleşmesi ile mi sona ereceği hk.

 

SORU – 48

Sözleşme imzalanırken yasaklı olmamasına rağmen daha sonraki bir tarihte yasaklandığı tespit edilen teklif mektubunu imzalayan (şirket müdürü veya vekili) hakkında uygulanacak işlem ile yasaklama sorgulamasının ve teyit işlemlerinin hangi aşamada ve kimler için yapılacağı ve her aşama için yasaklılık durumunun tespit edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler hk.

 

SORU – 49

Belediye iştiraki olan şirketler tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yasaklama kararının hangi makam tarafından verileceği hk.

 

SORU – 50

Doğrudan temin yolu ile yapılan alıma ilişkin olarak hakkında “edimin ifasına fesat karıştırma, tehdit ve hakaret suçlarından” kamu davası açılan kişi ve ortağı olduğu şirketin durumu hk.

 

SORU – 51

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında ihale dışı bırakılan istekliler hk.

 

SORU – 52

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında ihale dışı bırakılan istekliler hk.

 

SORU – 53

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında ihale dışı bırakılan istekliler hk.

 

SORU – 54

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında ihale dışı bırakılan istekliler hk.

 

SORU – 55

Teklif zarfından birden fazla teklif mektubu çıkması hk.

 

SORU – 56

Teklif zarfından birden fazla teklif mektubu çıkması hk.

 

SORU – 57

Teklif zarfından, bir tanesi bedel içeren 3 (üç) adet imzalı teklif mektubu çıkması hk.

 

SORU – 58

Birden fazla teklif ile ihaleye katılma durumunda geçici teminatın irad kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.

 

SORU – 59

Teklif zarfından, teklif edilen tutar ile diğer bilgiler açısından herhangi bir fark bulunmayan, birbirinin aynı iki teklif mektubu çıkması hk.

 

SORU – 60

Teklif zarfından, teklif edilen tutar ile diğer bilgiler açısından herhangi bir fark bulunmayan, birbirinin aynı iki teklif mektubu çıkması hk.

 

SORU – 61

Belgelerdeki imzaların farlılık göstermesi hk.

 

SORU – 62

İmza sirkülerindeki imzalar ile teklif mektubundaki imzanın birbirlerine benzememesi hk.

 

SORU – 63

“Teklif zarfında sunulan imza sirküleri ve birim fiyat teklif cetvelindeki imzalar ile teklif zarfının kapatılıp mühürlenen ve imzalanan kısmındaki imzanın birbirlerine benzememesi” ile “teklif mektubunda iki imza olmasına karşın zarfın yapıştırılan kısmında tek imza olması” hk.

 

SORU – 64

İmza sirküleri ile teklif mektubundaki imzaların birbirlerinden farklı olması hk.

 

SORU – 65

İmza sirküleri ile teklif mektubundaki imzaların birbirlerinden farklı olması hk.

 

SORU – 66

İmza sirküleri ile teklif mektubundaki imzaların birbirlerinden farklı olması hk.

 

SORU – 67

İmza sirkülerindeki imzalar ile dış zarf üzerindeki imzanın birbirlerine benzememesi, zarfın üzerinde imza yerine paraf bulunması hk.

 

SORU – 68

Avukatlar tarafından “teklif ve/veya ön yeterlik başvuru zarflarının” yapıştırılan kısmının kaşelenmesinin, Avukatlık Kanununun 55 inci maddesinde ifade edilen reklam yasağı kapsamına girip girmediği hk.

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 69

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalede ön yeterliğe müracaat eden aday tarafından, başvuru zarfının üzerine “Ön Yeterlik Başvuru Zarfı” yerine “İhale Teklif Dosyası” yazılması hk.

 

SORU – 70

Teklif zarfı üzerinde idarenin adı kısmına, idarenin adı haricinde idarenin bulunduğu ilden farklı bir il adının fazladan yazılması hk.

 

SORU – 71

Doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim almamış olanlar hk.

 

SORU – 72

Hizmet alımı ihalesinde, yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması hk.

 

SORU – 73

Hizmet alımı ihalelerinde iş durum belgesi sunulması hk.

 

SORU – 74

Hizmet alımlarında, özel sektöre yapılan işlerde iş deneyimini tevsik edecek belgeler hk.

 

SORU – 75

İş deneyim belgelerinin niteliği hk.

 

SORU – 76

İş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulacak / sunulamayacak belgeler hk.

 

SORU – 77

Özel sektöre taahhüt edilen yapım işine ilişkin sözleşme kapsamında yapılacak olan iş miktarının azaltılmasına karşın, sözleşme şartlarında ve bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, düzenlenen iş durum belgesinin sözleşme bedelinin en az % 80’ ini karşılayıp karşılamadığı hususu hk.

 

SORU – 78

Yapım işlerinde Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) dışındaki gerçek ve tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için düzenlenecek iş deneyim belgeleri hk.

 

SORU – 79

Bir gerçek veya tüzel kişinin kendi arsası üzerinde yapımını kendisinin yaptığı inşaatlarda, işin bir bölümünü yapan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

 

SORU – 80

Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum hk.

 

SORU – 81

“İş denetleme belgesi” tutarının, beşte bir oranında dikkate alınması nedeniyle, ihalede istenilen tutarı karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan şahıs firmasının, aynı işten iş bitirme belgesi de almaya hak kazanmış olması durumunda, ilgili idareden sorgulanarak “iş denetleme belgesinin”, “iş bitirme belgesi” olarak da değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği hk.

 

SORU – 82

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde, niteliğine göre gruplar bazında ayrıma tabi tutulan yapım işlerinin, bu gruplar haricinde bir de, işin bünyesindeki yapım tekniklerine göre (betonarme, çelik vs.) ayrıca bir ayrıma daha tabi tutulup, tutulamayacağı hk.

 

SORU – 83

Değerlendirme dışı bırakılan isteklinin geçici teminatını iade almasından sonra, düzeltici işlemle teklifinin tekrar değerlendirmeye alınması durumu hk.

 

SORU – 84

Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması hk.

 

SORU – 85

Teklif dosyasında sunulan belgelerde şirketin yeni nev’i yerine, eski nev’inin kullanıl-ması hk.

 

SORU – 86

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalenin ön yeterlik aşamasında şirketin eski nev’inin kullanılmasına karşın, ihaleye teklif aşamasında şirketin yeni nev’inin kullanılması hk.

 

SORU – 87

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde bulunan, ancak isteklinin teklifinde yer verme-diği imalat kalemi hk.

 

SORU – 88

Birim Fiyat Teklif Mektubuna, fazladan bir madde ekleyerek bu maddede; “Teklifimizin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür” ibaresine yer veren istekli hk.

 

SORU – 89

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif mektubu ekinde sunulan “hesap cetvelinde” aritmetik hata bulunması hk.

 

SORU – 90

Teklif mektubunda, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif vermeye yönelik iradesini ortaya koyan isteklinin, teklif mektubunun yalnızca başlığını “birim fiyat teklif mektubu” şeklinde belirtmiş olması hk.

 

SORU – 91

Teklif mektubunda ihale tarihinin yanlış yazılması hk.

 

SORU – 92

Teklif mektubunda, teklif bedeli para biriminin yazılmaması hk

 

SORU – 93

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” bölümünde para biriminin belirtilmemesi, “Birimi” kısmında mevcut birimin üzeri çizilerek elle düzeltme yapılması ile elle yazılan rakamın üzerinden kalemle birden fazla gidilmesi hk.

 

SORU – 94

Teklif mektubunda ihale adının yanlış yazılması hk.

 

SORU – 95

Teklif mektubunda vergi kimlik numarasının eksik yazılması hk.

 

SORU – 96

Teklif bedelinin, bilgisayar ortamında yazı ile yazılan kısmının el yazısı ile tamamlan-ması hk.

 

SORU – 97

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, birim fiyatın kuruş hanesinin üç haneli olarak yazılması hk.

 

SORU – 98

Kısmi teklife açık ihalede, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan kalemlerden birinde aritmetik hata bulunması durumu hk.

 

SORU – 99

Aritmetik hata hk.

 

SORU – 100

Kısmi teklife açık ihalede; kısımlar bazında aritmetik hata olmamasına karşın, teklif cetvelinde kısım tutarlarının “toplanması işleminde” aritmetik hata yapılarak toplam teklif tutarının yanlış yazılması hk.

 

SORU – 101

Teklif mektuplarının taşımaları gerekli zorunlu unsurlar hk.

 

SORU – 102

Teklif mektubunda yerli istekli olunduğunun belirtilmemesi hk.

 

SORU – 103

Teklif mektubunda yerli veya yabancı istekli hanesinin işaretlenmemesi hk.

 

SORU – 104

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanan ihalede, teklif mektubunda; “Yerli malı teklif edilmesi lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur” ibaresine yer verilmemesi hk.

 

SORU – 105

Teklif mektubunda ihale kayıt numarası ve ihale tarihinin yanlış yazılması hk.

 

SORU – 106

Teklif mektubunda ihale tarihinin yanlış yazılması hk.

 

SORU – 107

Teklif mektubunda rakamla yazılan teklif bedelinin para biriminin belirtilmemesi hk.

 

SORU – 108

Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olması husu-su hk.

 

SORU – 109

Teklif bedellerinin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olup olmaması hususu hk.

 

SORU – 110

Birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme bulunması hk.

 

SORU – 111

Teklif mektubunda yazılı toplam teklif bedeli ile eki cetvelde yazılı toplam teklif bedelinin birbirine uygun olmaması hk.

 

SORU – 112

Şirketi temsile yetkili kişi tarafından vekil tayin edilen kişi tarafından imzalanmış teklif mektubunda firma kaşesinin bulunmaması hk.

 

SORU – 113

Teklif mektubunun yetkisiz kişilerce imzalanması hususu hk.

 

SORU – 114

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasında imza ve kaşe bulunmasına karşın, ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmaması hk.

 

SORU – 115

Birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında imza bulunmaması hk.

 

SORU – 116

Birim fiyat teklif mektubunda toplam tutarın sadece yazı ile yazılması, rakam ile yazılmaması hk.

 

SORU – 117

Teklif mektubunda; KİK015.3/M Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun yürürlükten kaldırılan “İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz” şeklindeki 3 üncü maddesine fazladan yer verilmesi  hk.

 

SORU – 118

Standart forma uygun olmayan teklif mektupları hk.

 

SORU – 119

Çerçeve anlaşma ihalelerinde, standart forma uygun olmayan muhtelif teklif mektupları hk.

 

SORU – 120

Çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen ilaç yerine, münferit sözleşme aşamasında etken maddeleri aynı, ancak farklı bir ilaç teklif edilmesi hk.

 

SORU – 121

Geçici teminat mektubunda rakam ve yazı ile yazılan tutarın çelişmesi hk.

 

SORU – 122

Geçici teminat mektubunda firma adının yanlış yazılması hk.

 

SORU – 123

İdareden alacağı bulunan isteklinin, o idarenin yapacağı ihalede sunacağı geçici teminat mektubu yerine alacağından mahsup yapılmasını talep etmesi ve idarece yapılan mahsup işlemi üzerine düzenlenen belgenin geçici teminat mektubu olarak sunulması hk.

 

SORU – 124

Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelinin hesaplanma usulü hk.

 

SORU – 125

Teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılaması hk

 

SORU – 126

İhale kapsamında istenilen numunelerin değerlendirilmesi usulü hk.

 

SORU – 127

Yaklaşık maliyetin tespiti aşamasında verdiği teklif ile ihale sırasında verdiği teklifi farklı olan istekli hk.

 

SORU – 128

İsteklinin şirket ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları hk.

 

SORU – 129

İsteklinin şirket ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları hk.

 

SORU – 130

İsteklinin şirket ana sözleşmesinde yer alan ana faaliyet konuları hk.

 

SORU – 131

Aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamanın değerlendirilmesi hk.

 

SORU – 132

Karsız yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin sorgulanması hk.

 

SORU – 133

Karsız yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin sorgulanması hk.

 

SORU – 134

Sınır değerin üstünde ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan isteklinin, birim fiyat teklif cetvelinde belirli iş kalemlerine çok düşük fiyat teklif edilmesi hk.

 

SORU – 135

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan “isteklinin” yaklaşık maliyet hesabında öngörülen birim fiyatlara göre, kimi imalat kalemlerinde çok yüksek, kimi imalat kalemlerinde ise çok düşük bedel teklif etmesi hk.

 

SORU – 136

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip / edilmeme kıstasları hk.

 

SORU – 137

Yaklaşık maliyetin Kamu İhale Genel Tebliğinin Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler başlıklı bölümünde idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında revize edilmesi hk.

 

SORU – 138

Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinde ismi bulunan ortağın hissesini devretmesi hk

 

SORU – 139

Bilançoda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ve hak ediş gelirlerinin gösterilmesi hususu hk.

 

SORU – 140

Banka referans mektubunun düzenlenme zamanı hk.

 

SORU – 141

İhale yetkilisinin, ihale komisyonu kararını 5 işgünü içinde onaylaması gerekirken, bu süre geçtikten sonra onaylamış olması hk.

 

SORU – 142

“Yemek Üretimi ve Sunumu” standardına ilişkin TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesinin, TS 8985 “Yemek Fabrikaları, Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri Genel Kuralları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” yerine geçip geçemeyeceği hk.

 

SORU – 143

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik değerlendirmesinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yılın ortalamasına göre hesaplanan ciro değerleri ile asgari yeterlik şartını sağlayan adayların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yılın ortalamasına göre hesaplanan ciro değerlerini sunmaları durumunda, ihale komisyonunca yapılan puanlamada, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yılın ortalamasına göre hesaplanan ciro değerlerinin dikkate alınıp alınmayacağı hk.

 

SORU – 144

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik değerlendirmesinde ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılın bilanço rasyoları ile asgari yeterlik şartını sağlayan adayların, ihalenin yapıldığı yıldan son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmaları durumunda, ihale komisyonunca yapılacak puanlamada, ihalenin yapıldığı yıldan son üç yıla kadar olan yılların parasal tutarlarının ortalamasının dikkate alınıp alınmayacağı hk.

 

SORU – 145

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik değerlendirmesinde ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılın bilanço rasyoları ile asgari yeterlik şartını sağlayan adayların, ihalenin yapıldığı yıldan son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmaları durumunda, ihale komisyonunca yapılacak puanlamada, ihalenin yapıldığı yıldan son üç yıla kadar olan yılların parasal tutarlarının ortalamasının dikkate alınıp alınmayacağı hk.

 

SORU – 146

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde puanlama kriterleri hk.

 

SORU – 147

İhalede kurumlar vergisi beyannamesini sunan “İsteklinin”, bilanço bilgileri tablosuna ilişkin standart formu (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaması hk.

 

SORU – 148

Bilgisayarlı Tomografi Cihazlarında kullanılan X-Işın tüplerinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, 245 ile başlayan ürün numaralarının geçici ürün numarası olup olmadığı, 245 ile başlayan bir ürün teklif eden isteklinin orijinal ürün numarası sunmasının zorunlu olup olmadığı hususu hk.

 

EKSİK BİLGİ TAMAMLATILMASI İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 149

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı/imzalı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, sadece “Beyannameyi Düzenleyen Mükellef” bölümünün kaşelenerek imzalanmış olması, diğer sayfalarda imza/kaşe bulunmaması, belgenin eklerinin kaç sayfadan ibaret olduğunun ve düzenlendiği tarihin belirtilmemesi hk.

 

SORU – 150

Bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerdeki serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi eksikliğinin idarece bilgi eksikliği olarak değerlendirilerek tamamlatılması hk.

 

SORU – 151

Islak imza yerine “kaşe imza” ile imzalı olarak sunulan bilanço belgeleri hk.

 

SORU – 152

İstekli tarafından sunulan bilançonun onaysız sayfalarının bulunması durumu hk.

 

SORU – 153

Bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerdeki serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi eksikliğinin idarece bilgi eksikliği olarak değerlendirilmemesi hk.

 

İHALE DOKUMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 154

Nitelik ve büyüklük ile teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermeyen farklı hizmetlerin birlikte ihale edilmesi hk.

 

SORU – 155

İhale konusu hizmet kapsamında çalıştırılacak personelin iş tanımının yapılması, birbirinden farklı işlerin birlikte ihale edilmesi hk.

 

SORU – 156

İdari Şartnamede, isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerinin belirtilmesine karşın istekli olabileceklere verilen ihale dokümanında yer alan teklif mektubunun ise “Birim fiyat teklif mektubu” ve “Birim fiyat teklif cetveli” olması hk

 

SORU – 157

İdarece düzenlenip, formülize edilerek isteklilere CD ortamında verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin, isteklilerce hata yapılmasına sebep olduğu iddiası hk.

 

SORU – 158

Milli ve Dini Bayram tatili sayıları hesaplanırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Ramazan Bayramının birinci gününün aynı güne rastlamasının İdari Şartnamede dikkate alınmadığı hususu hk.

 

SORU – 159

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde; yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu bulunmasına karşın, idarece yapılan ihalede fiyat avantajının üst sınırdan belirlenmeyip, somut ve hukuken geçerli bir sebep gösterilmeksizin % 1 olarak asgari düzeyde tespit edilmesi hk.

 

SORU – 160

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının tespiti hk.

 

SORU – 161

İdare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde, işçi ücretlerinin işçilerin hesaplarına aktarılması ve işçi ücretlerinin hesaplara aktarıldığına dair banka dekontunun aynı gün veya takip eden gün içerisinde idareye ibraz edilmesi yönündeki düzenleme hk.

 

SORU – 162

Yaklaşık maliyetin hesaplamasında kar ve genel gider oranı hk.

 

SORU – 163

İhale dokümanındaki düzenlemelerin nasıl olacağı / olmayacağı hk.

 

SORU – 164

İdarece, hiç düzenlenmeyen bir belgenin yeterlik kriteri olarak istenilmesi hk.

 

SORU – 165

İhale dokümanı arasında yer alan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin, idare tarafından doldurulması gereken kısımlarının doldurulmaması hk.

 

SORU – 166

Teklif edilecek fiyatların alt ve üst sınırlarının idare tarafından belirlenmiş olması hk

 

SORU – 167

Geçici teminat mektuplarının geçerlik süresi hk.

 

SORU – 168

Projede 4 adet asansör olduğu halde, 2 tanesinin idare tarafından iptal edildiği, yapılan bu değişikliğin, isteklilere verilen ihale dokümanına işlenmediği, ancak bunu idareden bir şekilde öğrenen kimi isteklilerin tekliflerini 2 asansör üzerinden, diğer isteklilerin ise 4 asansör üzerinden verdikleri yönündeki iddia hk.

 

ZEYİLNAME İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 169

Zeyilnamenin hangi durumlarda düzenlenebileceği hususu hk.

 

SORU – 170

Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesine karşın, geçici teminat mektubunun geçerlik süresi ile ilgili değişiklik yapılmaması hk.

 

SORU – 171

İhale dokümanına yönelik olarak yapılan şikayet başvuruları üzerine düzenlenen zeyilnameler ile ihale tarihinin iki kez ertelenmesi hk.

 

İHALE İPTAL GEREKÇELERİNE İLİŞKİN

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 172

İhale dokümanına yapılan şikayet başvurusundan sonra, ihale komisyonunca geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hk.

 

SORU – 173

İhalenin iptal gerekçesi hk.

 

SORU – 174

İdareye yapılan şikayet başvurusunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olmasına karşın, yapılan bu şikayet başvurusu üzerine ilan ve dokümandaki çelişen düzenlemelerin gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi hk.

 

GENEL

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 175

Özel usulsüzlük cezasının, vergi borcu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

SORU – 176

Çevre Temizlik Vergisi borcunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen vergi borcu kapsamında olup olmadığı hususu hk

 

SORU – 177

Şirket birleşmeleri ve işletme devir ve birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirket ya da şirketler ile devrolunan işletmelere ait bilanço, ciro ile iş deneyim belgelerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçip geçmeyeceği hususu ile tasfiyesiz sona eren şirketler ile bu şirketlerin pay sahiplerinin ve işletme sahiplerinin yasaklılık durumunun devralan ya da yeni kurulan şirkete etkisi hk.

 

SORU – 178

İhale süreci devam ederken tamamlanan “şirket birleşmelerinin” devralan şirkete etkisi ile “şirket birleşmelerinin” devam eden sözleşmelere etkisi hk.

 

SORU – 179

Şirket bölünmelerinin yeterlilik kriterlerine, yasaklılık durumuna ve sözleşmenin devrine etkisi hk.

 

SORU – 180

Şirket birleşmelerinde bilanço ve gelir tablosu değerlerinin birleşilen şirket bünyesine taşınıp, taşınamayacağı hk.

 

SORU – 181

Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi hk.

 

SORU – 182

İş ortaklıklarında ortakların alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı  hk.

 

SORU – 183

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 42 nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalaması için öngörülen on günlük sürenin sonuncu gününün hafta tatiline rastlaması durumunda takip eden ilk iş gününde sözleşme imzalanmasının mümkün olup olmadığı  hk.

 

SORU – 184

Sözleşmesinde, işçi ücretlerinin asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak ödenmesi yönünde düzenleme bulunan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işlerinde, 2016 yılı asgari ücretinin beklenenden daha fazla saptanması sebebiyle bu işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak, ödenek yetersizliği oluşmasının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

 

SORU – 185

İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespiti hk.

 

SORU – 186

Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi hk.

 

SORU – 187

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık idarelerince anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı hk.

 

ŞİKAYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ

SORU VE CEVAPLAR

 

SORU – 188

İhale kayıt numarası alındıktan bir gün sonra pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede dokümana yapılan şikayet başvurusu hk.

 

SORU – 189

Şikayet başvurularının niteliği hk.

 

SORU – 190

Şikayet başvurularının taşımaları gereken nitelik hk.

 

SORU – 191

Şikayet başvurularının taşımaları gereken nitelik hk.

 

SORU – 192

Şikayet başvurularının niteliği ve süresi ile baro pulu ve avukatların kendilerine verilen vekâletnamenin bir örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzaları ile onaylamaları hususu hk.

 

SÖZLEŞME SONRASINA İLİŞKİN 

YÜKSEK FEN KURULU (YFK) KARARLARI

 

SORU (YFK) – 193

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “Kent Parkı Yapımı” işinde, yüklenicinin birim fiyatlara itiraz etmesi ve bazı imalat kalemlerinin bedellerinin, “yeni birim fiyatlar” üzerinden ödenmesini istemesi ile ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralaması üzerinde idare ile yüklenici arasında çıkan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 194

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, 22.02.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İ.Ö.O. Yeni Bina Yapımı” işinin yürütülmesi sırasında, kazı imalatlarında; zemin cinsinin, ihale dokümanları arasında bulunan birim fiyat poz tariflerinden ve pursantaj tablosundan farklı çıkması nedeniyle, fark bedelinin ödenmesi ve kazı güçlüğüne dayalı olarak süre uzatımının verilmesi, ayrıca revize edilen vaziyet planı ve taş istinat duvarı ile ilgili ödeme konusunda oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 195

Yüklenicinin, gerekli teknik koşulları sağlayarak, havanın fen noktasından çalışmaya elverişli olmayan döneminde, imalat yapmak istemesi durumunda, bu dönemde çalışılan gün sayısı kadar sürenin, normal çalışma süresinden tenzil edilip, edilemeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 196

4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Yapım işi”nde, A.18 poz no’lu 1,5 mm jeomembran su yalıtımı imalatının; proje, detay projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamede yer almadığı, yaklaşık maliyet pursantaj cetvelinde bulunduğu belirtilerek yaptırılmayan ve yaptırılmasına gerek olmayan bu imalata ait bedelin, sözleşme bedelinden kesinti yapılıp yapılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 197

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Köprülü Kavşak İnşaatı Yapımı” işinde, köprü genleşme derzi ve deplase edilen içme suyu boru hatları ile ilgili olarak, proje mahal listelerindeki farklı tanımlamalar nedeni ile oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 198

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Ek Bina Yapımı” işinde, betonarme projesinde gösterilmeyen ancak diğer projelerde ve şartnamelerde yer alan döşeme, asansörün taşıyıcı sistemi ve yükseltilmiş betonarme döşeme ile mahal listesinde gösterilmeyen sıva imalatlarının bedellerinin ilave iş kapsamında ödenip ödenmeyeceği ile piyasada bulunmadığı için yapımından vazgeçilen granit döşeme kaplamasının birim fiyatının tespiti hususlarında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 199

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Depo Binası Yapımı” işinde, sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin iş başında bulundurulmadığı gerekçesiyle, idarece kesilen teknik personel bulundurmama cezasına yüklenicinin itirazı ile oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 200

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (k) maddesi kapsamında, “Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği”ne göre ihale edilerek teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İdare Binası ve Müştemilatı Restorasyonu” işinin uygulaması sırasında İdari Şartnamenin 7 nci maddesi gereği uygulama işinin daha bilimsel bir şekilde yapılmasına yönelik olarak teşkil ettirilmiş Bilim Heyetinin görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar üzerinde oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 201

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kentsel Yaşam Alanı Uygulaması” yapım işinin ihale CD’ sinde; zemin etüt raporunun bulunmadığı, işin yürütülmesi sırasında, fiilen yapılan kazının, ihale dokümanları arasında yer alan “yapılacak işler listesindeki” “15.006/1A poz no’lu makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması” imalatından farklı olduğu, bu nedenle ilâve iş artışı kapsamında, kazı bedel farkının ve kazı nakliye bedelinin ödenip ödenmeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 202

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ve fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen “Hizmet Binası Yapımı” işinde, yer tesliminin geç yapılması nedeniyle fiyat farkı verilip verilemeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 203

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesin öngörülmeyen “Yapım İşinde”,  mücbir sebepler veya ödenek nedeniyle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması durumunda, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın 12 nci maddesi hükmü gereğince fiyat farkı ödenmesi mümkün iken süre uzatımının fiyat farkı vermemek kaydı ile yapılması ve yüklenicinin buna itiraz etmesi ile oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 204

4734 sayılı kanuna göre, ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Voleybol Salonu Yapımı” işinde % 10 ilave iş kapsamında yaptırılan çelik konstrüksiyon imalatına ait yeni birim fiyatların tespiti konusundaki anlaşmazlık ile çelik konstrüksiyona ait kumlama ve antipas bedeli ve uygulama projesinde detayı bulunmayan Hilton tipi lavabo ve tezgah bedelinin ödenip ödenmeyeceği hususlarında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 205

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek karma sözleşmeye bağlanan “İkmal İnşaatı” işinde, hakediş ödemelerinde her bir iş kaleminden % 10 oranında yapılan kesintiler konusunda oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 206

1994 yılında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İnşaatı” işinde, ara hakedişlerde ödenmeyen fiyat farklarının kesin hesapta ödenip ödenmeyeceği ile malzeme fiyat farklarının hesaplanmasına yönelik katsayıların belirlenmesinde esas alınan fabrikaların özelleştirilmesi veya malzemelerin bu fabrikalarda üretimden kaldırılması durumunda uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 207

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Öğrenci Yurdu İnşaatı” işinin yürütülmesi sırasında, yapı denetim heyeti tarafından uygulama projelerinde yapılan incelemede; “elektrik tesisatı projelerinde eksiklikler olduğu, asansör projelerinin bulunmadığı, mimari projede ve elektrik mahal listesinde tanımlanan asansörlerin yürürlükte bulunan ilgili Özürlüler Kanunu, Standart ve Genelgelere uygun tasarlanmadığı” tespitlerinin yapıldığı, bu nedenle projelerin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için yapılacak proje tadilatları sonucunda iş artışı yapılıp yapılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 208

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Devlet Hastanesi İnşaatı” işinde, 09.05.2006 tarihli ve 28712 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu kararından hareketle fiyat farklarının fiili hakedişlere göre düzenlenmesi talebi hk.

 

SORU (YFK) – 209

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Depo Binası Yapımı” işinde, ihaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, iş artışı kapsamında aynı tip ve ebatta bir adet daha depo binası yaptırılıp yaptırılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 210

4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihale edilerek, 13.10.2008 tarihinde teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “Pissu ve Yağmursuyu Hatları İnşaatı Yapımı” işinde, teklif birim fiyat cetvelinde yer alan “TBF.36 – İşletme ve uygulama projesi yapımına” ait bedelin yükleniciye ödenip ödenemeyeceği hususunda oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 211

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ve fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen “Betonarme Prefabrike Depo İnşaatı” işinde, verilen süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı verilip verilmeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 212

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ve fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işinde, iş artışı kapsamında yaptırılan imalatlara fiyat farkı verilmesinde esas alınacak “İndeks Sayıları” hakkında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 213

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin, yürütülmesi sırasında yapılan kilit parke taşı döşenmesi imalatının, sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 214

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Muhtelif Adreslerde Bulunan Lojmanların Mutfak Dolaplarının ve Temiz Su Tesisatlarının Yenilenmesi” işinde; banyo ve tuvaletlerdeki seramik duvar kaplaması imalatları bünyesinde yapılan, bordür imalatı için, yükleniciye seramik duvar kaplaması birim fiyatı dışında, ayrıca bordür için bedel ödenip ödenmeyeceği konusunda yüklenici ile oluşan uyuşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 215

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Araştırma ve Uygulama Hastanesi (400 Yatak 98.562 m2) İkmal İnşaatı” işinde; hakedişlerin sözleşmesine göre her ay yapılması gerekirken 2-3 ay aralıklarla düzenlendiği, idaresince hakediş tarihleri arasındaki gün sayısının o hakediş tarihleri arasındaki ayların indeksi alınarak fiyat farkı uygulamasının enterpolasyon sistemi uygulanarak ödemesinin yapılmasına yüklenicinin itirazı üzerine oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 216

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kapalı Pazar Yeri Yapımı” işinde; sözleşmenin 23 üncü maddesi teknik personel bulundurulması bölümünde yer alan, “çelik imalat formenine” ait teknik personel taahhütnamesini idareye veremediği için, yüklenicinin hakedişinden ceza kesintisi yapılıp yapılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) –217

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Atıksu Arıtma Tesisi 1. Kademe İnşaatı” işinde; ihale dokümanları arasında, dere ıslahı için “L=400 m Baks Menfez” başlığı altında analiz girdilerine esas miktarları da içeren, teklif fiyat ve tutarları yazılacak şekilde analiz formatı verildiği, uygulama projesinde ise, 2+260 Km ile 1+920 Km arasında menfez imalatı yapılacağının söz konusu olduğu ve menfez uzunluğunun 340 mt’ye karşılık geldiği, bu nedenle, aradaki 60 mt uzunluğunda menfez imalatı bedelinin ödemesinin yapılıp yapılmayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 218

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Bina Yapımı” işinde, betonarme yangın su deposunun sözleşme kapsamında olup olmadığı, betonarme su deposu yerine paslanmaz çelik su deposu yaptırılması halinde bedelinin, sözleşme yılı mı (2009) yoksa uygulama yılı mı (2011) esas alınarak belirleneceği, betonarme su deposu keşfinin paslanmaz çelik su deposu fiyatıyla mukayesesi yapılmalı ise fiyatlandırmanın ne şekilde tesis edilmesi gerektiği hususlarında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 219

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek karma sözleşmeye bağlanan “İkmal İnşaatı” işinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan, Özel A11 poz no’lu “O.G. enerji hatlarının askıya alınması” birim fiyat tarifine göre ödemelerin askı uzunluğuna göre mi yoksa askıya alınan her bir kablo uzunluğuna göre mi yapılacağı hususundaki anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 220

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çevreyolu toprak, tesviye, sanat yapıları ve üst yapı işleri” yapım işinde proje revizyonu sonrasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerinin birim fiyatının belirlenmesindeki fiyat anlaşmazlığı hk.

 

SORU (YFK) – 221

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “208 Yataklı Yurt Binası Yapımı” işinin projesinde ve sözleşmesinde yer alan bir imalattan vazgeçilerek teknik zorunluluk nedeniyle yaptırılan, temel altı su yalıtımı imalatının bedeli üzerinde yüklenici ile anlaşma sağlanamaması hk.

 

SORU (YFK) – 222

Gerek ihaleye esas uygulama projelerinin, gerekse yapılan imalatların hatalı olduğunun, idarece tespit ve kabul edilmesi durumunda, ödemenin nasıl yapılacağı hk.

 

SORU (YFK) – 223

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “200 Öğrencilik Orta Öğretim Pansiyonu İnşaatı” işinde ödenek yetersizliği nedeniyle verilen süreye yüklenicinin itirazı hk.

 

SORU (YFK) – 224

Yüklenicinin mali acz içine düşmesi sebebiyle sözleşmenin feshedilerek, kesin teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, fesih öncesine kadar sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince, yüklenicinin hakedişinden “geçici kabul noksanlıkları” için tutulan bedelin; yükleniciye ödenip ödenemeyeceği, tasfiye tarihinden itibaren bir yıllık teminat devresi boyunca teminat olarak emanet hesabında tutulup tutulamayacağı, tasfiye onay tarihinin geçici kabul olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 225

2010 yılında anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ancak Yargı Kararıyla tasfiye edilerek yeni sözleşmeye bağlanan işin tasfiye hesabı ve diğer konularda uygulamanın nasıl yapılması gerektiği hk.

 

SORU (YFK) – 226

Hazine adına kayıtlı bir gayrimenkulün, “Belediye Başkanlığının” % 5 hisse ile ortak olduğu bir şirkete 49 yıl süre ile üst hakkı tesis edilerek kongre merkezi yapılmak üzere verilmesi nedeniyle, yapımına devam edilen tesisin yapı denetiminin, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olup olmadığı hk.

 

SORU (YFK) – 227

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 28.06.1995 tarihinde ihale edilen “1500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı” işinin 23.11.2001 tarihinde devredildiği, devralan firma tarafından tamamlanarak geçici ve kesin kabulleri yapılan işte yükleniciye iş bitirme belgesi verilip verilemeyeceği, verilecek ise bu belgenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mi, yoksa 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mi düzenlenmesi gerektiği hk.

 

SORU (YFK) – 228

2006 yılında anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Hastane İnşaatı” işinde, mevcut projede depo olarak görülen bölümün iptal edilerek onkoloji merkezi olarak tadili ile ayrıca ek bir binanın aynı sözleşme kapsamında yaptırılıp yaptırılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 229

2009 yılında Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Fen Lisesi inşaatı” işinin uygulama projesinde kirişli radye plak olan temel sisteminin, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için proje revizyonu yapıldığı ve temel sisteminin kazıklı radye olarak revize edildiği, ancak ödemenin yapılmadığından bahisle sözleşmesine göre uygulamanın nasıl yapılacağı hk.

 

SORU (YFK) – 230

“Külliye Restorasyonu” işinin, ihale edilerek 14.12.2007 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, sözleşmeye esas projenin revize edildiği, bundan dolayı ilave iş artışı meydana geldiği, iş artışı uygulamalarından dolayı idare ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 231

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” yapım işinde, ihale dokümanları arasında verilen kesin projelerdeki boru çaplarının, hazırlanan uygulama projelerinde kısmen değişikliğe uğraması nedeniyle, tespit edilen yeni birim fiyatlara ilişkin anlaşmazlık hk

 

SORU (YFK) – 232

“Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı ve Elektromekanik İşlerin Yapımı” işinde, proje değişikliği sonucu aç-kapa sistemi ile yapılan imalatların tünelde yapılmış gibi kabul edilerek, “tünel zammı”, “tünel uzunluk zammı” ve “tünel içi nakliye zammı” verilip verilemeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 233

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Binası İnşaatı” işinin geçici kabul eksiklikleri için verilen sürede ve bu tarihten sonrası için gecikme cezası uygulanıp uygulanamayacağı, dış duvarlarda malzeme değişikliği yapılmasında miktarın belirlenmesi ve bedelin ödenmesine ilişkin uygulamanın nasıl olacağı, yarısı yıkılan “Mevcut Binanın” güçlendirme işlerinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hk.

 

SORU (YFK) – 234

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı kuruluşu olan İmar AŞ.’nin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundan muaf olup olmadığı konusunda hk.

 

SORU (YFK) – 235

Teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Bina Restorasyonu” işinde bazı imalatların uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 236

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “Güçlendirme İnşaatı” işinde, Kısmi Gecikme Cezalarının uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi bedel üzerinden hesap edileceği ile işin sözleşme eki Teknik Şartnamede belirtilen “kendiliğinden yerleşen betonun” yerine uygulanan “kimyasal katkılı beton” arasında herhangi bir bedel kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususlarında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 237

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sosyal Tesis İnşaatı” işinde yerleşim planında işaretli, mimari avan projesi ve mekanik projesi mevcut olan ancak, betonarme projesi olmayan su deposu için ayrı bir ödeme yapılıp yapılamayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 238

Teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan iş kapsamında, dışı bitüm, içi epoksi ile tecrit edilen çelik boruların kullanıldığı, bahse konu iş kalemine ait sözleşmede yer alan birim fiyatlara göre çelik boru içlerinin epoksi ile tecridi için ayrıca bir ödeme yapılıp yapılmayacağı hk.

 

SORU (YFK) – 239

Fesih sonrasında yapılacak olan yüklenici “nam ve hesabına ihale” ile “tamamlama ihalesinin” birleştirilip tek bir ihale olarak ihale edilip edilemeyeceği, birleştirilecekse hangi ihale yönteminin uygulanması gerektiği, fesih kesin hesabının nasıl çıkartılacağı hk.

 

SORU (YFK) – 240

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerin feshi ve tasfiyesinde yapımı tamamlanan imalat bedellerinin nasıl tespit edileceği hk.

 

SORU (YFK) – 241

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İnşaat” işinde, idareden kaynaklanan nedenlerle işe başlanılamaması durumuna bağlı olarak, verilen süre uzatımı nedeniyle yapılacak ödenek dilim değişikliğine ilişkin oluşan tereddüt hk.

 

SORU (YFK) – 242

Teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Altyapı İnşaatı” işi kapsamında bulunan ve keşif listesinde, “Öngerilmeli köprü imali ve montajı” ile “B.A. menfez imalatı” iş kalemlerinin, birim fiyat poz numaralarının yaklaşık olarak belirtilmesi nedeniyle taraflar arasında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 243

16.07.1985 tarih ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak 05.08.1985 tarih ve 18883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi uyarınca hazırlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğinin amacı dışında kullanılması hk.

 

SORU (YFK) – 244

Birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Baraj İnşaatı” işinde, idarece ve yüklenici ile birlikte oluşturularak onaylanan yeni birim fiyata yüklenicinin itirazı hk.

 

SORU (YFK) – 245

4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, ancak daha sonra inşaatı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararıyla durdurulan ve bu nedenle tasfiye edilen yapım işinde, müteahhidin tasfiye durum tespit tutanağını imzalamaması ve kesin hesabın idarece re’sen düzenlenmesinden sonra, kesin teminatın, iadesini isteyen müteahhide ödenip ödenmeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 246

4734 Kanun hükümlerine göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Hastane İnşaatı” işinde; uygulama projesinde yapılan değişiklik sebebiyle süre uzatımı ve ödenek aktarılmasının verilip verilmeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 247

4734 sayılı Kanun bükümlerine göre ihale edilerek, birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Restorasyon” işinde; birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan ve yeni birim fiyatı tespit edilen 4 kalem imalata ait tutarın, sözleşmenin “İş kalem miktarlarının değişmesi” başlıklı 31 inci maddesine istinaden sözleşme bedelinin % 1’ ini geçmesi durumunda revize birim fiyatın uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında oluşan anlaşmazlık hk.

 

SORU (YFK) – 248

Sözleşmenin feshi nedeniyle idarece yapılan durum tespiti neticesinde, yüklenicinin taahhüdü altında sermesi gereken asfalt miktarının 29.000 ton yerine 21.000 ton olduğunun tespit edildiği, serilmeyen 8.000 ton asfalt işi bedelinin, idarenin uğradığı zarar ve ziyan olarak değerlendirilerek yükleniciden tahsil edilip edilemeyeceği hk.

 

SORU (YFK) – 249

3289 sayılı Kanuna göre hazırlanan yönetmeliğe göre ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan “Spor Salonu ve Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı” işinde; kesilecek gecikme cezasında uygulanacak yöntemin ne olacağı hk.

 

SORU (YFK) – 250

(NAFİA MECLİSİ KARARI / Birim fiyatlardaki müteahhit karı ve genel giderler oranının tespiti) Resmi inşaat ihalelerinde dikkate alınacak müteahhitlik kârı ve genel giderler oranı hk.