EĞİTİM TARİHİ

21 – 25 Eylül 2018 (Cuma Giriş / Salı Çıkış)

 

EĞİTİM YERİ

Grand Haber Otel 5*, Kemer / ANTALYA

(Ultra Her şey Dahil Konsept)

 

EĞİTİM KONULARI

Eğitimler 2 Farklı Salonda Gerçekleştirilecek ve Eş Zamanlı Başlayacaktır.

Konu Detayları Katılımcıların İhtiyacına Göre Karşılıklı Olarak Belirlenir…

 

1. SALON EĞİTİM KONULARI

TAŞERONDAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN PERSONELİN MALİ – SOSYAL HAKLARI VE YENİ PERSONEL İSTİHDAMI

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin incelenmesi

Ücret zammı ve ikramiye hesabı, prim ve vergi kesintileri

Çocuk, yemek, taşıt ve yakacak yardımı hesabı, prim ve vergi kesintileri

Direksiyon primi ve silah tazminatı hesabı, prim ve vergi kesintileri

Öğrenim, bayram, evlenme, doğum, hastalık, askerlik, tabii afet ve ölüm yardımı hesabı, prim ve vergi kesintileri

Hafta ve genel tatil ücreti hesabı, prim ve vergi kesintileri

Gece çalışma ücreti hesabı, prim ve vergi kesintileri

Fazla çalışma ücreti hesabı, prim ve vergi kesintileri

Yıllık izin hesabı

Ücretsiz izinler

İhbar süreleri

Kıdem tazminatı hesabı

Yeni personel ihtiyacının karşılanma yöntemi

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili yapılması gerekenler

Eski hükümlü ve engelli istihdamı

Emeklilerin istihdamı

Vergi matrahında dikkate edilmesi gereken husus

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi ile ilgili hususlar

İlave tediye hesabı

Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili hususlar

Pozisyon Değişikliği Uygulamaları ve İş Artışı,

%30 luk Sınır Değer,

Maliye ve Devlet Personel Başkanlığına yapılması gereken bildirimler

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Çalışanların işe giriş ve işten çıkış işlemleri, hizmet bildirimleri

Staj yapan öğrencilerin sosyal güvenlik işlemleri

İş kazası olayları

Emeklilik işlemleri

Hizmet takip programı

Vazife malullüğü

Hizmet borçlanmaları

İsteğe bağlı sigorta

Prim kesilecek kesilmeyecek ücret unsurları

Prim oranları

Prim ve keseneklerin ödenmesi

Fiili hizmet süresi (yıpranma) zammı

Genel sağlık sigortası uygulamaları ve sağlık aktivasyon işlemleri

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu geçiş işlemleri

İhaleli işlerde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur işlemleri

İhaleli işlerde sosyal güvenlik bildirimleri, ilişiksizlik belgesi ve kesin teminat iadesi

Yabancı uyruklukların çalışma izni, usul ve esaslar

İşsizlik sigortasının tanımı, kapsamı, ödenmesi ve idari para cezaları

Sosyal güvenlik mevzuatında idari para cezaları.

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İş Kanunu’nun temel ilkeleri

İş sözleşmesi türleri

İş sözleşmesinin feshi

Engelli istihdamı

Ücret kesme cezası

Fazla çalışma ücreti

Yıllık izin süreleri

Ücret hesap pusulası

İzinde çalışma yasağı

Çalışma süresi

Ara dinlenme

İşe iade davaları ve sonuçları

Kıdem tazminatı, ödenme şartları, hesabı

İhbar tazminatı, ödenme şartları, hesabı

İş mevzuatında idari para cezaları

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılmış Düzenlemeler ve Yükümlülükler

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Bulundurma Yöntemleri

Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı

İş Kazaları, Kaydı, Bildirilmesi ve Soruşturulması

İş Kazalarında Kamu İdareleri ve Yöneticilerinin Sorumlulukları

Çalışanların Bilgilendirilmesi, Eğitimi ve Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Diğer Zorunlu Birimlerin Oluşturulması

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Soru ve Cevaplar

İdari Para Cezaları

Değerlendirme ve Sonuç

 

HİTAP / HİZMET TAKİP PROGRAMI

Hizmet Takip Programının Amacı

Hizmet Takip Programıyla Hedeflenen

Hizmet Takip Programının Kapsamı

Hizmet Takip Programının Yasal Dayanağı

Hizmet Takip Programıyla Yapılacak İşlemler

Hizmet Takip Programına Girilecek Bilgiler

Hizmet Takip Programına Bilgilerin Gönderilme Şekilleri

Hizmet Takip Programına Bilgilerin Gönderilme Süreleri

Hizmet Takip Programında Geçiş Düzenlemeleri

Hizmet Takip Programındaki Bilgilerden Kamu İdarelerinin Sorumluluğu

Hizmet Takip Programındaki Bilgilerin Geçerliliği

Hizmet Takip Programına Veri Giriş İşlemleri

Hizmet Takip Programında İdari Para Cezaları, Ödenmesi, İtiraz ve Dava Yolları

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Kapsamdaki Sigortalılar

Beyannamenin Gönderilme Süresi

Beyannamenin Gönderileceği Yer

Beyannameye Onay Verilmesi ve Tahakkuk Fişlerinin Düzenlenmesi

Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Vergi Kimlik Numaralarının İşyeri Sicil Numaralarıyla Eşleştirilmesi

İdari Para Cezası

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 Devlet Memurları Kanunu Son Değişiklikleri,

4483 Sayılı Memurların Yargılama Süreçleri,

Müracaat,

Şikayet,

Dava Açma,

Vekalet – İkinci Görev,

Görevden Uzaklaştırma,

Geçici Süreli Görevlendirme,

Sözleşmeli Personel ve Kamuda Uygulamaları,

Maaş Hesaplamaları ve Tahakkukları,

İntibak ve Uygulamaları,

Derece ve Terfi İşlemleri,

 

2. SALON EĞİTİM KONULARI

KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI İLE EKAP

Kamu İhale Mevzuatı Son Değişiklikleri,

İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar,

Yaklaşık Maliyet,

Teknik şartnamenin hazırlanması,

İhale Usulleri

Doğrudan temin Yöntemleri,

İhale İlanı,

İlan şekli ve süreleri,

İlansız (davet yoluyla) gerçekleştirilen ihaleler,

İhale Komisyonu,

İstenecek Belgeler ve Yeterlilik Kuralları,

İhaleye sunulacak belgeler,

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler,

İhale Dokümanı,

Ön yeterlilik ve idari Şartnamenin hazırlanması,

Sözleşme tasarısının hazırlanması,

İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi,

İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları,

İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması,

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi,

Tekliflerin Sunulması ve Açılması,

Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi,

Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü,

Komisyon Kapalı Oturumu,

Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi,

Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği,

İş deneyim belgelerinin yeterliği,

Eksik bilgi tamamlatma,

Aritmetik hata kontrolü,

Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi,

Kesinleşen İhale Kararı Ve Sözleşme,

İhale kararının alınması,

Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi,

İhale kararına yönelik şikayet başvuruları,

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması,

İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?

Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?

Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş Yeri Teslimi Ve İşe Başlama

Yer tesliminden önce idarece yapılması gerekenler nelerdir?

Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?

İş Artış Ve İş Eksilişleri

İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?

Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?

İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?

İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?

İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?

İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Süre Uzatımları

Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?

Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?

Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme Cezaları

Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?

Verilen ihtar süresi, cezalı çalışan günlerden düşülür mü?

Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Sözleşmelerin Feshi

İdare hangi şartlarda sözleşmeyi  feshedebilir?

Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi  feshedebilir?

Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?

Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarelerin sorumlulukları nelerdir?

Aynı idarede 1 yıldan fazla çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?

Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl Hareket etmelidir?

İdare yükleniciye ödenecek hakediş tutarının doğrudan işçilere ödeyebilir mi?

İşçinin yasal izin kullanarak  işe gelmemesi durumunda(yıllık izin, evlenme izni, ölüm izni….vs) idare yükleniciden başka bir işçi çalıştırılmasını isteyebilir mi?

Yüklenicinin idareye verdiği maaş ve bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?

Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?

Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu var mıdır?

Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?

Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?

Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücrete yükleniciye ödenebilir mi?

Yol ve yemek bedeli ödenen işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?

Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı,

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

Kararnamenin 7. Maddesine göre fiyat farkı hesabı

Fiyat farkı formülünde sabit kat satılar ve (pn) değeri

İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8.maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkının ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

Kararnamenin 8. maddesinin (a), (b ) v e (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?

İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır ?

Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Hakediş Raporları

Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?

Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?

Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?

Geçici hakkedişler de yapılan hatalar daha sonradan düzeltilebilir mi?

Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?

Yüklenicinin idareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak Kesintiler

Damga vergisi kesintileri

KDV tevkifatı kesintisi

Ek kesin teminat kesintisi

Ceza kesintileri

İdare malı kesintileri

 

EĞİTMENLER

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

Kamu İhale Kurumu Uzmanı,

SGK Başmüfettişi,

Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı,

 

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitimler 3 (Üç) Tam Gündür.

Giriş ve Çıkış Günlerine Eğitim Programı Konulmamıştır.

 

EĞİTİM SUNUM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

TRANSFER (SERVİS) HİZMETİ

Havaalanı / Otogardan Otel’e Servis Hizmeti Yapılacaktır.

Ulaşım Detaylarını Bilgi Veriniz.

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Katılımcıların, sunumu yapılacak eğitim konularını öğrenmeleri İle sistem ve ilgili mevzuat hakkında haklarını en doğru şekilde sağlaması, mevzuata aykırı davranılması halinde idarelere herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

İdare personeli bu eğitimle hem kendi sorumluluklarını bilecek hem de işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenerek dış denetimi hazır hale gelmiş olacaktır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

21 Eylül 2018 / Cuma

(Havaalanı ve Otogardan Transfer Hizmeti Yapılacaktır.)

14:00 – Otel’e Giriş

 

22 Eylül 2018 / Cumartesi

09:30 – 10:30  Eğitim

10:30 – 10:45   Ara

10:45 – 12:00   Eğitim

12:00 – 13:30   Öğle Yemeği

13:30 – 14:30   Eğitim

14:30 – 14:45   Coffee Break

14:45 – 15:30   Eğitim

15:30 – 15:45   Ara

15:45 – 16:30   Eğitim / Soru Cevap Oturumu

 

23 Eylül 2018 / Pazar

09:30 – 10:30  Eğitim

10:30 – 10:45   Ara

10:45 – 12:00   Eğitim

12:00 – 13:30   Öğle Yemeği

13:30 – 14:30   Eğitim

14:30 – 14:45   Coffee Break

14:45 – 15:30   Eğitim

15:30 – 15:45   Ara

15:45 – 16:30   Eğitim / Soru Cevap Oturumu

 

24 Eylül 2018 / Pazartesi

09:30 – 10:30  Eğitim

10:30 – 10:45   Ara

10:45 – 12:00   Eğitim

12:00 – 13:30   Öğle Yemeği

13:30 – 14:30   Eğitim

14:30 – 14:45   Coffee Break

14:45 – 15:30   Eğitim

15:30 – 15:45   Ara

15:45 – 16:30   Eğitim / Soru Cevap Oturumu

 

25 Eylül 2018 / Salı

12:00  Otelden Ayrılış

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

    Online Başvuru Formu