EĞİTİM TARİHİ

24 – 25 Ocak 2020 (Cuma – Cumartesi)

 

EĞİTİM YERİ

Mövenpick Otel, İZMİR

 

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNU,

İŞ HUKUKU,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI,

TOPLU İŞ SÖZLEŞME SÜREÇLERİ, 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ,

 

Tüm Başlıklar; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, SGK Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İŞKUR Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sendikalar ve Yargı Kararları Işığında Sunumu Yapılacaktır.

 

Emekliliği hak edenler İstihdam Edilir mi ?

Engelli emekliliğini sağlayanların istihdamına son verilir mi ?

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı Belgelendirilir mi ?

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlanmadan istihdamın mümkün olup olamayacağı, güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının ne zaman sürede yenilenip yenilenmeyeceği, özel çalışma izninin iptal edilmesi durumunda ne gibi işlem yapılması gerekmektedir ?

657 sayılı Kanunun 4D kapsamında sayılır mı ?

İŞKUR İlanı Zorunlu mudur ? İşsizlik primi kesilecek mi ?

%4 ücret zammının 01.01.2018-02.04.2018 dönemi için geriye dönük uygulamak zorunlu mu ?

Asgari ücret artışı yansıtılacak mı ? Temel ücrette değişiklik yapılacak mı ?

01-02.04.2018 tarihinden sonra işe alınan veya alınacak personelin ücreti neye göre belirlenir ?

Sendika üyeliği zorunlu mu ?, üyelik aidatı ve dayanışma aidatı kesilecek mi ?

Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesindeki ödemelerin brüt ve/veya net tutar olup olmadığı

İşyerinde fiilen çalışılan günler için ödeme yapılacak ödemeler neler dir ?

Yüklenici dönemindeki yemek ücreti ile YHK tarafından belirlenen TİS’de yer alan yemek ücretinin farklı olması durumunda dikkate alınacak yemek ücreti nasıl belirlenir ?

İkramiye hesabının hangi ücret (çıplak ve/veya giydirilmiş ücret) üzerinden yapılıp yapılamayacağı, 01.01.2018-02.04.2018 dönemi için hesaplanıp hesaplanmayacağı, ücretsiz izinli döneminde, iş akdinin askıda olduğu dönemde ödenip ödenmeyeceği, işten ayrılma durumunda önceden ödenen ikramiye tahsil edilir mi ?, hacze konu olur mu ?

6772 sayılı Kanuna göre ilave tediye ödenir mi ?

Çocuk, yakacak vb. gibi yardımların ay içerisinde kıst çalışılması durumunda nasıl ödenir ?

Öğrenim yardımı, çocuk yardımı gibi yardımların her iki eşin aynı yerde çalışması durumunda bu yardımlar nasıl ödenir ?

Çocuk yardımında “çocuk” kelimesinden ne anlaşılmaktadır ?

Şirketlerin kendi bünyelerinde çalışanların 696 sayılı KHK’ ye tabi midir ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın TİS için işçi sendikalarına yetki verdi mi ?

Disipline ilişkin düzenlemelerin nasıl yapılmaktadır ?

696 s. KHK ile şirketlere geçiş yapamayanlara kıdem tazminatı ödenir mi? diğer işçilik hakları nasıl ödenir ?

Kıdem ve diğer işçilik haklarının mahalli idare tarafından mı yoksa mahalli idare şirketi tarafından mı ödenecek ve nasıl yapılacak ?

Yabancı uyruklu kişi çalıştırılır mı ?

Yeni yapılacak TİS, YHK tarafından karara bağlanan TİS uygulamalarını geçip geçemeyeceği

Personel AŞ ve/veya Personel Ltd. Şti. ticari faaliyetlerde bulunup bulunmayacağı, bu şirketlerin dışında şirketi olan mahalli idarelerin emekli çalıştırıp çalıştıramayacağı, işçi ücretlerin nasıl belirlenecek ?

Hizmet alım giderleri Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne ne şekilde bildirilir ?

Çalışanlara EBYS yetkisi verilir mi ?, imza yetkisi durumu,

İhale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev alıp alınamayacağı,

Özel güvenlik personeli ile ilgili uyulması gereken kuralların neler olması gerektiği, özel güvenlik görevlilerinin görevleri dışında başkaca bir işte çalıştırılıp çalıştırılmayacağı,

12 aydan az süreli çalışmanın nasıl uygulanacağı,

Görev ve yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı, başka bir kuruma geçici görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, başka bir kuruma naklinin mümkün olup olamayacağı,

İşçi ücretlerinin ne zaman ödenmesi gerektiği,

Mahalli idare ve şirketi arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmayacağı, bu sözleşmesinin hangi birimler arasında imzalanması gerektiği,

Geçici görevle bir yere gönderilme esnasında harcırah ödenip ödenmeyeceği,

Vergi matrahının nasıl dikkate alınması gerektiği,

Kıdem ve yıllık izin hesabında kıdem ve yıllık izin sürelerinin başlangıcının ne olması gerektiği,

Yıllık toplam personel giderinin hesaplanmasında hangi ödemelerin dikkate alınıp alınmayacağı,

Mahalli idare meclisi tarafından işçilerin maaşına zam yapılıp yapılmayacağı,

Meslek adı ve kodunun değiştirilip değiştirilemeyeceği,

Belirli ve/veya belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesinin zorunlu olup olmadığı,

Engelli ve/veya eski hükümlü/terör mağduru çalıştırma zorunluluğunun olup olmadığı,

Özlük ve sicil dosyalarının tutulup tutulmayacağı,

Staj öğrenci bulundurulup bulundurulmayacağı,

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurup bulundurulmayacağı,

Otomatik BES kesintisinin matrahının nasıl hesaplanması gerektiği,

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin nasıl uygulanacağı

30 Haziran 2020 tarihinden önce çerçeve sözleşmenin yayımlanıp yayımlanmayacağı, 30 Haziran 2020 tarihinden sonra ne şekilde ücret belirlemesinin yapılması gerektiği,

Ücret ve eklerinden sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir ve damga vergileri kesilecek mi ?

İş kazası sayılan haller, iş kazası bildirimleri, sorumluluklar ve müeyyidelerin nasıl olacağı,

Kişisel verilerin nasıl korunması gerektiği,

Mahalli idare şirketlerinin sosyal güvenlik prim teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağı,

Mahalli idare şirketlerinin bağımsız denetime tabi olup olmadığı,

Mahalli idare şirketlerinin bankalarla banka promosyon sözleşmesi yapıp yapamayacağı,

Mahalli idare personelinin şirketlerde görev alıp alamayacağı, huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği,

Mahalli idare şirketlerinin İLBANK’tan kredi kullanıp kullanamayacağı,

Mahalli idare şirketleri kaynaklarını kamu bankalarından değerlendirip değerlendiremeyeceği,

İştiraklerin KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) bildirimi yapacak mı ?

Şirket alacağı amme alacağı mıdır ?, değersiz hale gelmesi durumunda kamu zararının doğar mı ?

Belediye, şirketine borç verebilir mi ?,

Belediye şirketi damga vergisi kanununa tabi midir ?, işlemleri sırasında damga vergisi kesilecek mi ?

Mahalli idare şirketleri yönetim kurulu üyelerinin haberleşme giderlerini karşılayabilir mi ?

Mahalli idare şirketinin kamu kurum ve kuruluşlar arasında yer almakta mıdır ?

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

EĞİTMENLER

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

 

EĞİTİM SUNUM YÖNTEMİ

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Katılımcıların, sunumu yapılacak eğitim konularını öğrenmeleri İle sistem ve ilgili mevzuat hakkında haklarını en doğru şekilde sağlaması, mevzuata aykırı davranılması halinde idarelere herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR

Şirket personeli bu eğitimle hem kendi sorumluluklarını bilecek hem de işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenerek dış denetimi hazır hale gelmiş olacaktır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Kuveyttürk Katılım Bankası

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

Online Başvuru Formu