Merhabalar,

Yönetici ve Uygulayıcıların; Görev, Yetki ve Sorumluluklarında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi ve Dış Denetime Hazır Hale Getirilmesi Amacı Gereği,

Mahalli İdareler ve Şirketlerinde; “İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Mahalli İdare Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Süreçleri, Uygulamada Elektronik İhale İle Kamu İhale Süreçleri” konularında Antalya da Eğitim Programlanmıştır.

İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder,

İyi Çalışmalar Dileriz.

Saygılarımızla,

MEBİD EĞİTİM DANIŞMANLIK

 

Eğitim Tarihi

26 – 30 Kasım 2021 (Cuma Giriş / Salı Çıkış)

 

Eğitim Yeri

LİMAK Limra Resort Hotel’s Kemer / ANTALYA

(Herşey Dahil Konsept)

 

Eğitim Konu Başlıklar

1. GÜN EĞİTİM KONUSU

Belediye Şirketlerinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları

696 s. KHK İle Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personelin Mali – Sosyal Hakları İle Yeni İstihdam Süreçleri

Mahalli İdare Şirketlerinde İstihdam Edilen Personel İş Kanununa Tabi midir ?

Mahalli İdare Şirketlerinde İstihdam Edilen Personel Hangi Sosyal Güvenlik Kanununa Tabidir ? Mahalli İdare Şirket İşçileri İşsizlik Sigortasına Tabi midir ?

Emeklilerin Belediye Şirketlerinde Çalışması Mümkün mü, Mümkünse Emekli Aylığı Kesilir mi ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanları İhale ve Sözleşme Sürecinde Oluşturulacak Komisyon ve Teşkilatlarda Görev Alabilir mi ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarının İmza Yetkisi Var mı ?

Mahalli İdare Personelinin Mahalli İdare Şirketlerinde, Mahalli İdare Şirket Personelinin Mahalli İdarelerde Görevlendirilmeleri Mümkün mü ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanları ve Yöneticileri 4483 Sayılı Kanuna Tabi mi ?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Kurulan Mahalli İdare Şirketlerinin Ana Sözleşmesine Yeni Bir Faaliyet Alanı Eklenebilir mi ?

Mahalli İdare Şirket İşçisi Belediye Şirketine Müdür Olabilir mi ?

Mahalli İdare Şirket İşçilerinin Görev Mahalli Dışında Görevlendirilmeleri Halinde Harcırah Ödenebilir mi ?

Mahalli İdareler ile Mahalli İdare Şirketleri Arasında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Var mı ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarına 6772 sayılı Kanun Kapsamında İlave Tediye Ödenir mi ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarının Askerlik Borçlanması Süresi Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı ?

Mahalli İdare  Şirketleri 5 Puanlık SGK Teşvikinden Yararlanabilir mi ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarının Özlük Dosyalarında Etik Sözleşmesi Bulunmalı mı ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarının Emekliye Ayrılması Durumda 375 sayılı KHK Kapsamında Tazminat Ödenir mi ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanlarıyla İş Sözleşmesi İmzalanır mı ?

Mahalli İdarelerin Personel Teminini Yapan Mahalli İdare Şirketleri ve Mahalli İdarelerin Yıllık Personel Gider Oranı Yüzde Kaç Olmalı ?

Mahalli İdare Şirketlerinin Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Çalıştırmaları Zorunlu mu ?

Mahalli İdare Şirket İşçileri Sakal vb. kılık kıyafet durumu ?

Mahalli İdare Şirket İşçileri Emeklilik Tazminatından Yararlanabilir mi ?

Mahalli İdare Şirket İşçileri Ölüm Tazminatından Yararlanabilir mi ?

Mahalli İdare Şirketlerinin Genel Müdürlerine Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilir mi ?

Mahalli İdare Şirketleri Ödedikleri İşçilik Alacaklarını Belediyelerinden Tahsil Edebilirler mi ?

Özel Güvenlik Görevlilerinin Mahalli İdare Şirketlerine Geçişi Sonrası Özel Güvenlik Hizmetleri Nasıl İşleyecek ?

Mahalli İdare Şirketlerinde Çalıştırılan İşçilerin Ücretsiz İzin Uygulamaları Nasıl İşlemektedir? Mahalli İdare Şirket Çalışanlarına Yüksek Lisans Nedeniyle Ücretsiz İzin Verilir mi ?

Mahalli İdare Şirketlerinin Yasal Defterlerle İlgili SGK Cezaları Nelerdir ?

Mahalli İdare Şirketlerinin Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Bildirim Zorunluluğu Var mı ?

Meclis Üyeler Mahalli İdare Şirketinde Temsilci Olabilir mi ?

Mahalli İdare Şirketindeki Görevden Kaynaklı Soruşturmalar Nasıl Yürütülür ?

Mahalli İdare Şirket Çalışanları Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Geçici Görevlendirilebilir mi ?

Mahalli İdare Şirketlerinde Toplu İş Sözleşmesi Süreci Nasıl Yürütülmelidir ?

Mahalli İdare Şirketlerine Alınacak Personel İçin Güvenlik veya Arşiv Araştırması Yapılması Zorunlu mu ?

Mahalli İdare Şirketlerine Alınacak Personel İçin Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığının Olup Olmadığı Belgelendirilecek mi ?

 

2. GÜN EĞİTİM KONUSU

Mahalli İdare Şirketleri Yönetim ve Denetim Süreçleri

Belediyelerde belediye başkanları, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, belediyenin ortağı olduğu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde de müdürlüğe seçilebilir mi?

Mahalli idare şirketlerinin yönetim organında görev yapan üyeler nasıl değiştirilebilir?

Mahalli idare şirketlerinin yeni yönetimi nasıl oluşturulur?

Belediye başkanı/vali, vali yardımcıları, meclis üyeleri/il genel meclisi üyeleri ve belediye/il özel idare personelinin şirket yönetiminde görev alabilmesinin şartları nelerdir.

Mahalli idare şirketinde çalışan işçiler, yönetim organı üyeliğine seçilebilir mi?

Anonim şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?

Limited şirket şeklinde kurulan mahalli idare şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?

Türk Ticaret Kanununda son yapılan değişikliklerin mahalli idare şirketlerine etkisi nedir?

Mahalli idare şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir?

Mahalli idare şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir?

Belediyelerin/il özel idarelerin hibe yoluyla şirket edinmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Mahalli idare şirketlerine dair farklı mevzuatlarda ne gibi hükümler bulunmaktadır?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine (yönetim kuruluna/müdürlüğe) seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir?

Yönetim organı üyelerinin görev süresi ne kadardır?

Yönetim organı üyelerini kim görevden alabilir ve bu üyeler her zaman görevden alınabilir mi?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organına seçilenlere huzur hakkı ödenebilir mi? Huzur hakkı ödemesine ilişkin asgari ve azami bir tutar var mıdır?

Yönetim organı üyelerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?

Yönetim organı üyeliği hangi hallerde sona erer?

Mahalli idare şirketleri, Kamu İhale Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine tabi midir?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir? Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?

Mahalli idare şirketlerinin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?

Mahalli idare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir?

Mahalli idare şirketinin ödenmeyen amme alacaklarından dolayı yönetim organı üyelerinin mali sorumluluğu var mıdır?

Mahalli idare şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır; genel kurulca alınması gereken kararlar nelerdir?

Tek ortaklı mahalli idare şirketlerinde genel kurul ne şekilde toplanır?

Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir?

Genel kurul toplantısı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Genel kurulunun ve yönetim kurulunun/müdürlerin görev ve yetkileri nelerdir?

Mahalli idare şirketinin sermayesi artırılabilir mi? Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir? Sermaye artırımında Cumhurbaşkanının izni gerekli midir?

Mahalli idare şirketlerinin ana sözleşmesi nasıl değiştirilir? Bu hususta belediye meclisinin/il genel meclisinin karar alması şart mıdır?

Mahalli idare şirketleri hangi Devlet kurumları tarafından denetlenmektedir?

Bir mahalli idare şirketi başka bir şirket kurabilir mi?

Mahalli idare şirketlerinin kurulma yöntemleri ve özellik arz eden durumlar nelerdir?

Mahalli idare şirketinin kuruluşundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar nelerdir?

 

3. GÜN EĞİTİM KONUSU

Uygulamada Elektronik İhale

Elektronik İhale Hazırlık Aşaması,

Elektronik İhalede Dokümanların Hazırlanması

Elektronik İhalede Tekliflerin Açılması

Elektronik İhalede Sözleşmeye Davet

Elektronik İhalede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Elektronik Eksiltme

 

Mahalli İdare ve Şirketlerinde İhale Hukuku İlişkisi

Belediye Şirketleri İhale Hukuku İlişkisinin Açıklanması

Satın alma Süreçlerinde Uyulması Gereken Hukuki Düzenlemeler

Şirkete Ait Taşınır ve Taşınmazların Satım ve Kiralama İşlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Düzenlemeler

İhale Hukuku Temel Düzenlemeler

İhale Hukuku Doğrultusunda Uygulanması Gereken Mevzuatın Uygulanmaması Durumunda Görevlilerin Karşı Karşıya Kalabileceği Yaptırımlar

Denetimlerde Zarar Tespit Edilmesi Durumunda Nasıl Hareken Edilmesi Gerekmektedir ?

 

Kamu İhale Kanunu İstisna (3-g) Kapsamındaki Alımlar

Tüm Alımlar 3/g Kapsamında Gerçekleştirilebilir mi ?

3/g Satın Alma Sürecinde Hangi Kontrollerin Yapılması Gerekmektedir ?

Belediye Şirketlerinin Bilmesi Gereken Diğer İstisna Kapsamındaki Alımlar Nelerdir ?

 

Doğrudan Temin

Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilebilecek Alımlar Nelerdir ?

Süreçte Belediye Şirketlerince Gerçekleştirilmesi Gereken Kontroller ve Evrak Düzenlemeleri Nelerdir ?

 

İhale Hukuku Temel İhale Süreci ve Sözleşme Aşamasında Dikkat Edilecek Temel Düzenlemeler

Bir İhalenin Başından Sonuna Kadarki Sürecin Anlatılması

İhale Hukukunda Sözleşme Sonrasında Uyulması Gereken Temel Düzenlemeler Nelerdir ?

İhale Dokümanları Arasında Uyuşmazlık

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

İş Artışı, İş Eksilişi, Süre Uzatımı, Gecikme Cezası,

Hakedişten Kesintiler

 

Eğitim Programı

Hazırlanıyor…

 

Eğitmenler

Özellikle Komisyon Çalışmalarında Görev Almış Bilgi ve Sunum Tekniği Üst Seviyede Olan Uzmanlarımızdan Belirlenmiştir.

 • Kik Uzmanı
 • SGK Başmüfettişi
 • Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

 

Eğitim Sunum Yöntemi

Anlatım,

Gösterim,

Örnek Olay,

Beyin Fırtınası,

Uygulamaya Dönük, İdarelerin Sıklıkla Karşılaştığı Konular Örneklemeli Olarak Anlatılır.

Soru Cevap

 

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Mahalli İdareler ve Şirketlerinde İlgili Kanunlar sıklıkla değişmektedir. Mevzuatlara bağlı yayınlanan birçok kararlar ve yoruma açık olmasından kaynaklı; Mevzuatın gerekliliğini tam anlamıyla sağlamak, oldukça zordur.

Tüm bunların yanı sıra çok sık değişikliğe uğrayan mevzuat, güncelliğin korunması ve güncel mevzuatı takip etmek oldukça zorlaşmıştır. Tüm değişen mevzuatları Kamu ve İştirakleri yakından takip etmesi mümkün değildir.

Bu sebeple;

Mevzuata aykırı davranılması halinde Kamu ve Şirketlerine herhangi bir şekilde müeyyide uygulanmasının önüne geçilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedefiyle bu eğitim gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Sonrası Kazanımlar

Uygulayıcılar bu eğitimle kendi sorumluluklarını bilmelerinin yanında işveren konumunda olan idarelerin idari para cezaları, tazminat vb. müeyyidelerle karşılaşmasını engelleyecek ve dolayısıyla bir kamu görevlisi olarak tazmin ile karşılaşmaları engellenmiş olmalarının yanında;

 • Uygulamaya yönelik idarenin sorunlarını çözümler,
 • Hedefsiz çalışan eğitim sektörlerine yüksek maliyetler ödemekten kurtularak idareye ekonomik katkı sağlar,
 • Eğitimin; “Kanunu Yazan ve Denetleyen” uzmanlar tarafından verilmesi önemli bir kazanımdır,
 • Dış Denetim öncesi sorunlar giderilmiş olur,
 • Eğitim Sonrası İletişim Araçları vesilesiyle Soru – Cevap Danışmanlığı verilir,
 • Gelişim ve Değişimlere Hızlı Bir Şekilde İntibak Edilmesi Sağlanır,
 • Yönetici ve personelin kendini yenileme ve ilerleme eğilimi artar,
 • Uygulayıcıların görevleriyle ilgili sorumluluk, güven ve başarısına ivme kazandırır,
 • İş ve işlemlere ilişkin alınan tüm kararlar mevzuata uygun bir şekilde olur,
 • Kamu zararı ve zimmet müeyyidelerinden korur,

 

Ücret ve Ödeme Bilgileri

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

Kayıt İşlemleri

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir Olacaktır.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org

mebidseminer@gmail.com

 

Doküman ve Materyaller

Eğitim Ders Notları,

Dosya,

Bloknot,

Kalem,

Katılım Belgesi

 

 

 

 

 

 

  Online Başvuru Formu