EĞİTİM TARİHİ

27 Nisan – 01 Mayıs 2018 (Cuma Giriş – Salı Çıkış)

 

EĞİTİM YERİ

Mirada Del Mar Otel Kemer / ANTALYA

 

1. SALON EĞİTİM KONULARI

TAŞERON SONRASI SORUNLAR VE SORULAR İLE YENİ İŞÇİ ALIM SÜREÇLERİ

 • Yeni Dönemde Mahalli İdareler Hizmet Alımlarını Nasıl Tedarik Edecekler ?
 • Doğrudan Teminle Dahi Olsa Personel Tedariği Sağlamayacak mı ?
 • Yeni Dönemde Tedarik Edilecek İşçilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?
 • Personel Tedariklerini Mahalli İdareler Şirketleri İŞ-KUR üzerinden Tedarik Etmek Zorunda mıdır ?
 • Mahalli İdare Şirketleri İle Belediye ve Özel İdareler Arasında Bir Sözleşme İmzalanacak mıdır ?
 • Mahalli İdare Şirketleri Bu Tedariği Doğrudan Temin Yöntemi İle mi Tedarik Edecekler ?
 • Mahalli İdare Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin Fatura Kesmek Zorunda mıdır ?
 • Mahalli İdare Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin KDV Hesaplayacak mıdır ?
 • Mahalli İdare Şirketleri Belediye ve Özel İdarelere Sundukları Bu Hizmet İçin Kar Koyabilecek midir ?

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Son Değişiklikleri,

Soru Cevap Oturumuyla;

 • 4483 Sayılı Memurların Yargılanma Süreçleri,
 • Devlet Memurları Disiplin Mevzuatı,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Açma,
 • Vekalet – İkinci Görev,
 • Görevden Uzaklaştırma,
 • Geçici Süreli Görevlendirme,
 • Sözleşmeli Personel ve Kamuda Uygulamaları,
 • Maaş Tahakkukları,
 • İntibak ve Uygulamaları,
 • Derece ve Terfi İşlemleri,
 • Norm Kadro Uygulamaları.

 

MAHALLİ İDARE ŞİRKETİ KURULUŞU VE SONRASI UYGULAMA SÜREÇLERİ; 

Faaliyet Göstermekte Olan Mahalli İdareler Şirketleri İçin;

 • 696 sayılı KHK sonrasında belediye şirketlerinde yapılması gereken işlemler nelerdir,
 • Taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemeler, şirketlere nasıl bir misyon yüklemiştir,
 • Taşeronların belediye şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmesi sonrasında bu şirketlerin yönetiminde ne gibi değişiklikler olacaktır,
 • 696 sayılı KHK gereğince kurulan şirketlerin idare ve temsili nasıl olacaktır,
 • Mahalli İdare şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir,
 • Mahalli İdare şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir,
 • Mahalli İdarelerin hibe yoluyla şirket edinmesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir,
 • Mahalli İdare şirketlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri nelerdir,
 • Belediye başkanı, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve belediyede çalışan diğer personel, belediyenin ortağı olduğu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde de müdürlüğe seçilebilir mi,
 • Şirketlerde yönetim organı üyeliğine (yönetim kuruluna/müdürlüğe) seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir,
 • Yönetim organı üyelerinin görev süresi ne kadardır,
 • Yönetim organı üyelerini kim görevden alabilir ve bu üyeler her zaman görevden alınabilir mi,
 • Mahalli İdare şirketlerinde yönetim organına seçilenlere huzur hakkı ödenebilir mi,
 • Yönetim organı üyelerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir,
 • Yönetim organı üyeliği hangi hallerde sona erer,
 • Mahalli İdare şirketleri Harcırah Kanunu hükümlerine tabi midir,
 • Mahalli İdare şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir, Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır,
 • Şirketlerin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir,
 • Mahalli İdare şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları nelerdir,
 • Mahalli İdare şirketinin ödenmeyen amme alacaklarından dolayı yönetim organı üyelerinin mali sorumluluğu var mıdır,
 • Mahalli İdare şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır; genel kurulca alınması gereken kararlar nelerdir,
 • Tek ortaklı şirketlerde genel kurul ne şekilde toplanır,
 • Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir,
 • Genel kurul toplantısı yapılırken nelere dikkat edilmelidir,
 • Genel kurulunun ve yönetim kurulunun/müdürlerin görev ve yetkileri nelerdir,
 • Mahalli İdare şirketinin sermayesi artırılabilir mi, Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir,  Sermaye artırımında Bakanlar Kurulundan izin almak gerekli midir,
 • Mahalli İdare şirketlerinin ana sözleşmesi nasıl değiştirilir, Bu hususta belediye meclisinin karar alması şart mıdır,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketleri hangi şart ve koşullarda denetlemektedir,
 • Bir Mahalli İdare şirketi başka bir şirket kurabilir mi,

Yukarıda yer alan konulara ilave olarak;

 • Mahalli İdare şirketlerinin kurulma yöntemleri nelerdir,
 • Şirket kuruluşu için belediye ve İl Genel meclisinin karar alması zorunlu mudur,
 • Şirket kuruluşunda Bakanlar Kurulundan izin alınır mı,
 • Belediye ve özel idareler hibe yoluyla şirket edinebilir mi,
 • Mahalli İdare şirketlerinin kuruluşunda izlenecek yol nedir,
 • Kurulması düşünülen şirketin ana sözleşmesi nasıl hazırlanır,
 • Şirketin ilk yönetim organı üyeleri nasıl atanır,
 • Kuruluştaki sakatlıkların ve eksikliklerin sonuçları nelerdir,
 • Mahalli idare şirketinin kuruluşundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar nelerdir

 

2. SALON EĞİTİM KONULARI

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI;

Konu Anlatımlı / Soru Cevaplı / Uygulamalı

 • Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • Teknik Şartnamede Özellikli Konular,
 • İhale Dokümanının Hazırlanması,
 • İhale Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
 • Tekliflerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İhale Uygulama Yönetmelikleri,
 • Kamu İhale Genel Tebliği,
 • Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Konular,
 • Mücbir Sebepler,
 • Gecikme Cezası,
 • Sözleşmenin Feshi,

 

3. SALON EĞİTİM KONULARI

 • Zabıtanın Göre, Yetki ve Sorumlulukları
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Uygulaması,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Verilmesine İlişkin Uygulama

 

EĞİTMENLER

 • Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
 • Maliye Bakanlığı Muhasebat Daire Başkanı
 • Kik Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFİ

Uygulayıcıların, Yeni Taşeron Düzenlemesi Sonrası İşçi Alım Yöntemleri, Devlet Personel Mevzuatı, Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi ve Bilişim Sistemi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları, Şirket Kuruluşu ve Yönetilmesi Konularında Yeterli Bilgiye Sahip Olmalarını Sağlamak, Uygulamada İşlemlerin Planlanması, Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasında Hataların Minimum Düzeye İndirilmesi Amaçlanmaktadır.

 

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ;

Bilgi Alınız…

0 312 473 70 26

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Ziraat Bankası Balgat Şubesi / ANKARA

IBAN NO : TR 30 000 100 1395 714 455 295 001

 

Kuveyttürk Katılım Bankası Etimesgut Şubesi / ANKARA

IBAN NO: TR 97 0020 5000 0100 7174 000 001

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Eğitim’e Katılım İçin;

Online Müracaat Yapabilirsiniz veya

Başvuru  Formunu  Doldurarak, Aşağıdaki Faks’a / e-posta adresine göndermeniz yeterlidir.

 

Faks No :

0 312 473 70 10

 

E-posta adresleri :

info@mevzuatdanismanlik.org / mebidseminer@gmail.com

 

EĞİTİM PROGRAMI

27 Nisan 2018 / Cuma

14:00 Otel’e Yerleşme

(Havalimanından Otel’e Transfer Hizmeti Yapılacaktır.)

 

28 Nisan 2018 / Cumartesi

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

29 Nisan 2018 / Pazar

09:30 – 10:30 Eğitim

10:30 – 11:00 Ara

11:00 – 12:30 Eğitim

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Eğitim

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Eğitim

 

30 Nisan 2018 / Pazartesi

Serbest Gün

 

01 Mayıs 2018 / Salı

12:00 Otelden Ayrılış

 

EĞİTİM DOKÜMANLARI VE MATERYALLER

 • Eğitim Ders Notları,
 • Dosya,
 • Bloknot,
 • Kalem,
 • Katılım Belgesi

 

 

  Online Başvuru Formu